PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2024, 2025: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Bám sát chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 có nội dung “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua học tập chuyền đề nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo và hành động quyết liệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gưong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024, 2025 phải đảm bảo thực chất và hiệu quả.

Đối tượng học tập là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Việc tổ chức học tập được thông qua nhiều hình thức như học trực tuyến (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và phát sóng trực tiếp trên kênh Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tự học tập thông qua khai thác video trên Trang Thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể


Chi bộ Tổng hợp - Văn xã thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt chuyên đề
 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đối với tập thể, bám sát nghị quyết cấp ủy đã đề ra trong nhiệm kỳ và từng năm; tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2024, 2025 để xác định nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Nội dung lựa chọn cần xem xét nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; nhũng vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc cần tập trung giải quyết; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra từ năm trước.

Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc trong việc xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nội dung phù hợp với vị trí việc làm; chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung, nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch của cấp ủy để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của đơn vị. Việc đăng ký cần đảm bảo có tính khả thi, thực chất, tránh làm qua loa, hình thức, sao chép lẫn nhau.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả việc giúp đỡ xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt nghi thức chào cờ và ghi danh “người tốt - việc tốt”; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, quản lý; nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao./.

BH