PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường Quảng Bạch - Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường Quảng Bạch - Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

UBND huyện Chợ Đồn

Gói thầu số: 01 Thi công xây dựng

Sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện mặt đường bằng đá dăm láng nhựa trên cơ sở nền đường đã có với chiều dài L= 7.452,02m và các hạng mục phụ trợ kèm theo

Nguồn vốn ngân sách trung ương; nguồn đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh) và nguồn đối ứng ngân sách địa phương (cấp huyện)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

45 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

 300 ngày

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số: 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công

Tự thực hiện

10 ngày

Quý II/2024

 

300 ngày

Không áp dụng

 

UBND huyện Chợ Đồn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm rà soát và tính toán chính xác về số lượng, khối lượng các công việc trong hồ sơ dự toán; áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá, vật tư, vật liệu đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước và đúng quy định./.

Bế Hiền