PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp huyện Pác Nặm

Xây dựng mới tuyến đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV cấp điện cho các thôn: Nặm Mây, xã Bộc Bố; Nà Vài, xã Xuân La; Phja Bay, Lủng Vai, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

30 ngày

Quý II năm 2024

Đơn giá cố định

150 ngày

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp huyện Ba Bể

Xây dựng mới tuyến đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV cấp điện cho các thôn: Nhật Vẹn, Nà Ma, xã Phúc Lộc; Cốc Lót, xã Hà Hiệu; Lủng Ca, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

45 ngày

Quý II năm 2024

Đơn giá cố định

150 ngày

Không áp dụng

 

3

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình đường dây hạ thế huyện Ngân Sơn

Xây dựng mới tuyến đường dây 0,4kV cấp điện cho các thôn: Khuổi Slặt, xã Thượng Ân; Lủng Pu, xã Hiệp Lực; Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc; Tát Rịa, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn

Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

30 ngày

Quý II năm 2024

Đơn giá cố định

150 ngày

Không áp dụng

 

4

Gói thầu số 10: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Giám sát toàn bộ quá trình TCXD của các hạng mục

Chỉ định thầu rút gọn

30 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

150 ngày

Không áp dụng

 

5

Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình

Chịu trách nhiệm bảo hiểm cho toàn bộ công trình

Chỉ định thầu rút gọn

30 ngày

Quý II năm 2024

Theo tỷ lệ phần trăm

150 ngày

Không áp dụng

 

6

Gói thầu số 12: Nghiệm thu đóng điện

Nghiệm thu đóng điện công trình

Chỉ định thầu rút gọn

30 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

150 ngày

Không áp dụng

 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm rà soát và tính toán chính xác về số lượng, khối lượng các công việc trong hồ sơ dự toán; áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá, vật tư, vật liệu đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đúng quy định./.

Bế Hiền