PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
Ngày 28/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Sở Xây dựng

Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Lập kế hoạch thực hiện phương án phát triển đô thị theo các giai đoạn

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

45 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

05 tháng

 

Không đề xuất

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền