PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 27/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ký ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn

Tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030                                         

- Rà soát tổng hợp các văn bản, tài liệu hướng dẫn, các sản phẩm nghiên cứu, bản đồ liên quan đến việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững;

- Điều tra thu thập các thông tin, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực trạng tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, kết quả sản xuất, kinh doanh;

- Xác định mục tiêu, phạm vi quản lý rừng bền vững trong giai đoạn thực hiện Phương án;

 - Xác định kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và thương mại lâm sản.

Nguồn sự nghiệp kinh tế của tỉnh

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước
(qua mạng)

30 ngày

Qúy II/2024

Trọn gói

180 ngày

 

Không đề xuất

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu (nếu cần thiết); chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền