PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính trả lời các kiến nghị của huyện Chợ Đồn
Ngày 21/3/2024, Sở Tài chính có Công văn số 513/STC-QLNS trả lời 2 kiến nghị của huyện Chợ Đồn về cách tính phụ cấp thâm nhiên và nâng mức tiền hỗ trợ cho người có uy tín khi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Phụ cấp thâm niên theo quy định của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP được tính như sau: Bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Thực tế, ở các huyện khác nhau, cách tính phụ cấp thâm niên có sự khác nhau do cách hiểu “phụ cấp chức vụ” ở công thức tính nêu trên, có đơn vị hiểu phụ cấp chức vụ là phụ cấp chức vụ Chỉ huy dân quân tự vệ quy định ở Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (356.000 đồng hoặc 327.800 đồng); có đơn vị lại hiểu phụ cấp chức vụ là chức vụ Bí thư Đảng ủy xã (khi kiêm chính trị viên) hoặc chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên (khi kiêm thêm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã...); có đơn vị lại cộng cả 2 phụ cấp chức vụ lại để tính phụ cấp thâm niên. Đề nghị Sở Tài chính, UBND tỉnh hướng dẫn chung công thức tính để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định: “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.

Phụ cấp chức vụ để tính phụ cấp thâm niên nêu trên là phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ được quy định Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Do đó phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được tính theo công thức sau: Phụ cấp thâm niên được hưởng = % thâm niên được hưởng x [Hệ số mức lương hiện hưởng x Lương cơ sở + Phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) (hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng)].

2. UBND tỉnh xem xét, có ý kiến nâng mức hỗ trợ tiền ăn đối với người có uy tín khi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh do mức hiện nay là 150.000 đồng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính là thấp; xem xét có chính sách hỗ trợ bổ sung tiền ăn cho người có uy tín để khi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm được đảm bảo về tiền ăn.

Trả lời:

Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tại nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thực hiện biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín quy định: “Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Nội dung hoạt động này được hướng dẫn thực hiện tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc, đơn vị thực hiện chương trình, dự án được “Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, đón tiếp, tham quan, học tập kinh nghiệm người có uy tín tiêu biểu trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, người có uy tín tại địa phương được tổ chức đi giao lưu, học tập kinh nghiệm và mức chi thực hiện hoạt động theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

Tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 quy định: “Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, hội nghị: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Thông tư số 71/2018/TT-BTC và Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí”.

Theo đó, việc hỗ trợ tiền ăn đối với người có uy tín khi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh thực hiện theo mức phụ cấp lưu trú quy định tại Điều 6 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính tối đa là 200.000 đồng/ngày. Đề nghị huyện Chợ Đồn nghiên cứu thực hiện đúng theo quy định./.

DT