PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát chậm nhất trong tháng 3/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Công văn số 350/UBND-VXNV ngày 17/1/2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ khi triển khai các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát.

Yêu cầu thời hạn hoàn thành việc xác định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát chậm nhất trong tháng 3/2023; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2023.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khi đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát phải được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ theo quy định đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát.

Sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí của cơ quan, đơn vị để bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát (nếu có); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước từ các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin, phương án đảm bảo an toàn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất trong tháng 3/2023; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh, trong đó quy định rõ sử dụng camera giám sát phải đảm bảo an toàn thông tin mạng.

GIao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị camera giám sát không đúng quy định; lợi dụng hệ thống thiết bị camera giám sát để xâm phạm an toàn, an ninh thông tin, gây mất trật tự an toàn xã hội./.

Hồng Nhung