PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu, phản hồi bài viết “Cần kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại các trại chăn nuôi lợn ở Bắc Kạn”.
Trên Báo Nhân dân điện tử ngày 13/9/2022 có đăng bài viết “Cần kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại các trại chăn nuôi lợn ở Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo thông tin phản ánh, vấn đề môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn: Người dân tại khu vực quanh trại lợn của Công ty TNHH Nam Huế đã nhiều lần phản ánh về tình trạng mùi khó chịu bốc ra từ trại, ảnh hưởng tới sinh hoạt. Trang trại lợn thịt siêu nạc tại xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn xả trộm nước thải sau chăn nuôi xuống thẳng sông Cầu và đã bị ngành chức năng xử phạt.

Với những nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2498/TNMT-MT ngày 30/9/2022 tiếp thu và trả lời như sau:

Đối với trang trại lợn thịt siêu nạc của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, năm 2020, theo phản ánh thông tin từ đường dây nóng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn đã phát hiện hành vi vi phạm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của Trại lợn thịt siêu nạc tại thôn Bản Luông 1, xã Mỹ Thanh. Kết quả, giao Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan liên quan lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn về hành vi vi phạm: Xây lắp, lắp đặt đường ống tại Trại lợn thịt siêu nạc để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, đồng thời đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với số tiền 140.000.000 triệu đồng tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 11/9/2020. Đến nay, Công ty đã chấp hành và khắc phục hậu quả theo quy định. Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2021, 2022 của đơn vị, các thông số nước thải trước khi thải ra môi trường đều nằm trong quy chuẩn hiện hành.

Đối với trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam Huế, thực hiện Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 20/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, sau khi được các ngành chức năng chỉ đạo, thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại để giảm thiểu các nguồn thải phát sinh của dự án và giảm thiểu mùi hôi từ trang trại ra môi trường xung quanh, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 1/4/2021. Công ty cũng đã thực hiện trồng cây xanh xung quanh trang trại và đường vào trang trại; bổ sung hệ thống máy ép phân để tách nước phân và phân khô nhằm giảm tải cho hệ thống Biogas xử lý nước thải, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nước thải.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần” của Công ty TNHH Nam Huế. Kết quả đã ban hành Kết luận số 02/KL-TTr ngày 7/12/2021. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các nội dung của Kết luận thanh tra.

Về nội dung phản ánh kết quả phân tích các mẫu nước thải sau xử lý tại một số trang trại chăn nuôi lợn, thông tin phản ánh của bài báo về kết quả phân tích mẫu trong nước thải 3 trang trại chăn nuôi sau xử lý vượt quy chuẩn cho phép là có cơ sở. Tuy nhiên, không phải hầu hết các thông số đều vượt, thực tế chỉ có một số thông số vượt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi, cụ thể:

Trại lợn thịt siêu nạc tại thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn có 4/14 thông số vượt quy chuẩn.

Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc tại thôn Nà Ngài, xã Thanh Thịnh của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn có 1/14 thông số vượt quy chuẩn.

Trại chăn nuôi lợn thương phẩm và lợn nái ngoại thuần của Công ty TNHH Nam Huế có 2/14 thông số vượt quy chuẩn.

Với nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với cơ quan liên quan để xem xét, làm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục, trường hợp xác định các Công ty có vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định và báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp có trang trại chăn nuôi lợn thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các trang trại chăn nuôi trong quá trình hoạt động, kịp thời ngăn chặn, xử lý những nguy cơ, dấu hiệu ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh khu vực các trang trại./.

Thu Trang (tổng hợp)