PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể dự kiến vào ngày 11 và 12/3/2023
Theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 30/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự kiến tổ chức thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2022) vào ngày 11 và 12/3/2023 tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ tiêu thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính có 50 chỉ tiêu. Trong đó, đối với nhóm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 47 chỉ tiêu; đối với nhóm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 3 chỉ tiêu (Văn phòng Tỉnh ủy 2 chỉ tiêu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1 chỉ tiêu).

Thi nâng ngạch từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương có 16 chỉ tiêu. Trong đó, nâng ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên 12 chỉ tiêu; nâng ngạch từ văn thư trung cấp lên ngạch văn thư viên 1 chỉ tiêu; nâng ngạch từ kế toán trung cấp lên ngạch kế toán viên 3 chỉ tiêu.

Thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự có 1 chỉ tiêu.

Đối tượng thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính là cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc cán bộ, công chức đang giữ vị trí cần giữ ngạch chuyên viên chính ở các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (công tác tại khối Đảng, đoàn thể cấp huyện), trưởng ban và tương đương, phó trưởng ban và tương đương cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Đối tượng thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương là công chức công tác tại các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định.

Xem chi tiết./.

BH