PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Na Rì trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, UBND huyện Na Rì có Văn bản số 13/BC-UBND trả lời cử tri Triệu Quang Hoạt, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Triệu Quang Hoạt, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì kiến nghị: “Hiện nay, toàn bộ diện tích đất dôi dư trên địa bàn huyện Na Rì do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện quản lý. Tuy nhiên, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện quản lý phần đất dôi dư có diện tích lớn, để phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị xem xét chuyển giao phần đất dôi dư có diện tích nhỏ, hẹp cho UBND cấp xã quản lý”.

Sau khi xem xét, UBND huyện Na Rì trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển nhiệm vụ tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND các huyện, thành phố, UBND huyện Na Rì giao nhiệm vụ cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tiếp nhận nhiệm vụ tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại Văn bản số 1698/UBND-TNMT ngày 29/11/2018. Việc quản lý “phần đất dôi dư” là một trong những nhiệm vụ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện được giao tại Văn bản số 1698/UBND-TNMT ngày 29/11/2018 của UBND huyện Na Rì.

Để việc sử dụng đất có hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Na Rì giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định cụ thể các thửa đất nhỏ, hẹp, công năng sử dụng đất; dự kiến phương án sử dụng đất, lấy ý kiến Nhân dân và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn cấp xã nơi có đất, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ phương án tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh chấp thuận làm cơ sở để UBND huyện phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các khu đất dôi dư có diện tích nhỏ, hẹp được giao quản lý./.

Dương Thái