PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn vững tin bước vào năm mới
Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chúng ta vừa trải qua năm 2020 với nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng thiên tai và nhất là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong tỉnh nên các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả. Đây là tiền đề quan trọng để Bắc Kạn vững tin bước vào năm mới 2021 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với niềm tin và quyết tâm cao nhất.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm 2020, Đảng bộ tỉnh đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Để hoàn thành các mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra gắn với thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân kết quả đạt được năm 2020 khá toàn diện, có 28/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành phần lớn mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm; thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí; rừng trồng đạt trên 7.200ha, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,9%; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII…

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, có 15 dự án với tổng vốn đăng ký trên 2.452 tỷ đồng được phê duyệt chủ trương đầu tư, tăng 7 dự án và hơn 1.872 tỷ đồng vốn đầu tư so với năm 2019. Cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 55/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sắp xếp giảm 14 đơn vị, từ 122 xuống 108 đơn vị. Các xã sau khi sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin, truyền thông được thực hiện hiệu quả. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có trên 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 86% làng, thôn, tổ đạt chuẩn văn hóa; 50% xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, cho mọi đối tượng.

Chất lượng giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được duy trì, thực hiện tốt, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 110%. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.

Chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc, những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhờ đó hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 15.722  hộ, chiếm 19,56% và 9.106 hộ cận nghèo, chiếm 11,34%. Đời sống của Nhân dân, đặc biệt đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có sự cải thiện đáng kể, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tăng cường. Những vấn đề về an ninh, trật tự đều được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, để lại những dấu ấn nổi bật, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện với những nội dung cụ thể, xác định những hạn chế khuyết điểm để tập trung khắc phục sửa chữa.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, tinh giản biên chế, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ và thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn. Công tác quy hoạch cán bộ từng bước gắn với đào tạo, bồi dưỡng; việc đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đồng bộ, coi trọng chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 452 tổ chức cơ sở đảng với 35.142 đảng viên, chiếm 10% dân số; 97,6% thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập. Công tác dân vận được các cấp ủy đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện quyết liệt, xử lý dứt điểm, kịp thời một số vụ án, vụ việc phức tạp được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, trong đó có công tác xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội đảng các cấp.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tuy một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch, nhưng những kết quả nêu trên là rất đáng phấn khởi và có ý nghĩa quan trọng, khẳng định và tiếp tục tạo niềm tin để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Năm 2021, Bắc Kạn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,8%, thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 732 tỷ đồng trở lên; duy trì độ che phủ rừng 72,9%; có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5%, riêng huyện nghèo, huyện 30a giảm 3,5 - 4%... Đảng bộ tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện đạt được các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tiếp tục đặc biệt coi trọng công tác chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Năm cũ đã khép lại, với những kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo tiền đề và cơ sở vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong không khí đầu Xuân, với niềm tin, khí thế, động lực mới, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi tin tưởng chắc chắn rằng năm 2021 tỉnh ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn so với năm 2020.

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh nhà, những người con Bắc Kạn đang sống xa quê hương đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chúc đất nước năm mới phồn vinh, quê hương phát triển./.

Theo baobackan.org.vn