PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 4 từ 17/01/2022 đến 23/01/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00 Động viên trực Tết tại các đơn vịCác đơn vị: Công an tỉnh, Đài THBK, Bệnh viện đa khoa, VNPT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)