PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều 10/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trưởng Ban Dân tộc Triệu Thị Thu Phương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2022, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc theo quy định. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, từ đó giúp cho đồng bào DTTS ở các khu vực khó khăn có điều kiện phấn đấu vươn lên phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo. Vai trò vận động Nhân dân của người có uy tín trong đồng bào DTTS ngày càng được phát huy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN được triển khai ngay sau khi có quyết định giao vốn của Trung ương. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển đoạn 2021 - 2022 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Các chương trình, chính sách dân tộc khác còn hiệu lực, như: Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ... tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được trong công tác dân tộc năm 2022; đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân đối với công tác dân tộc, nhất là thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, trong đó trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tích cực hướng dẫn các địa phương trong thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.../.

Thu Trang