PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bàn giao nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho Liên đoàn Lao động tỉnh
Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026, trong đó quy định danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận, ngày 29/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8008/UBND-VXNV chỉ đạo việc bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Liên đoàn Lao động tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, các tài liệu, hồ sơ có liên quan và hồ sơ công nhận lại 5 năm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp quản, triển khai thực hiện; thời gian bàn giao nhiệm vụ xong trước ngày 30/12/2022.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin bàn giao nhiệm vụ và hồ sơ tài liệu liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho Liên đoàn Lao động cùng cấp đảm bảo theo quy định, yêu cầu xong trước 30/12/2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động phối hợp, cung cấp số liệu tổng hợp liên quan đến nhiệm vụ trên khi được Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu.

Trong thời gian thực hiện việc bàn giao, để đảm bảo nhiệm vụ xét công nhận, công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 không bị gián đoạn, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này cho đến khi hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố theo quy định./.

Hồng Nhung