PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện gồm:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan có liên quan và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận 51 và Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ;

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân;

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; tiếp tục phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và xây dựng xã hội học tập;

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới;

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường xã hội hóa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo;

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung Kết luận 51, Quyết định 628, Quyết định 1696, Kế hoạch 155 và Kế hoạch này đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông để tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư và dành quỹ đất hợp lý cho phát triển giáo dục và đào tạo./.

Hồng Nhung