PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tổ chức Tỉnh ủy với công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy hướng dẫn cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 27/12/2018 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy kết thúc hoạt động của Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở các xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư; chuyển các Chi bộ cơ quan Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, Kho bạc các huyện về trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.

Cụ thể hóa các văn bản chi đạo của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tham mưu thành lập các tổ dự sinh hoạt chi bộ, định kỳ dự sinh hoạt tại các chi bộ trong tỉnh.

Tham mưu ban hành Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 01/3/2019 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xây dựng Kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW. Tham mưu tặng Huy hiệu Đảng cho 5.134 đảng viên, cấp phát, làm thẻ mới, thẻ hỏng, thẻ mất cho 10.845 thẻ đảng viên./.

Thanh Thuyên