PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký các Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 10/6/2024, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 34 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 15 dịch vụ công trực tuyến một phần và 121 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến.

Theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 10/6/2024, tại Sở Thông tin và Truyền thông có 22 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 0 dịch vụ công trực tuyến một phần và 19 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến./.

Đồng Vân