PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA TỈNH

 

 

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 3/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050»

Báo cáo tổng hợp»

Hệ thống bản đồ»

Nội dung đề xuất ngành, huyện »

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược »

 
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan