PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Inforgraphics]: Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước đổi mới cơ cấu ngân sách của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData