PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong lĩnh vực điện ảnh có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng.

Văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./.

Đồng Vân