PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 20/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong lĩnh vực điện ảnh có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./.

Đồng Vân