PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đề nghị tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 01/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công ban hành Công văn số 02/CV-TTPVHCC-HCQT đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang).

Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình chủ động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không đi du lịch, không đến các địa phương có dịch nếu không thật sự cần thiết./.

Thu Cúc