PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện năm 2020 Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5479/UBND-VXNV về việc điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện năm 2020 tại Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

Nhu cầu kinh phí cải tạo, sửa chữa khu nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà bếp các trường phổ thông dân tộc bán trú - trường phổ thông công lập có học sinh ở bán trú thực hiện trong năm 2020: Điều chỉnh giảm từ 18 công trình xuống còn 01 công trình; kinh phí giảm 22.446 triệu đồng; kinh phí sau điều chỉnh 3.654 triệu đồng.

Về danh sách các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường công lập có học sinh bán trú bổ sung bàn, nghế học sinh năm 2020: Số trường thụ hưởng giảm từ 37 xuống còn 27 trường; kinh phí tăng 7.101 triệu đồng do các trường có nhu cầu bổ sung bàn, ghế học sinh; kinh phí sau điều chỉnh là 7.934 triệu đồng. 

Danh sách các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường công lập có học sinh bán trú bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu năm 2020: Số trường thụ hưởng giảm từ 59 xuống còn 31 trường; kinh phí giảm 24.096 triệu đồng; kinh phí sau điều chỉnh là 4.696 triệu đồng.

Danh sách các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường công lập có học sinh bán trú bổ sung máy vi tính, bàn ghế phòng máy tính năm 2020: Số trường thụ hưởng  giảm từ 36 xuống còn 35 trường; kinh phí tăng 13.062 triệu đồng do các trường có nhu cầu bổ sung máy vi tính, bàn ghế phòng máy tính để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; kinh phí sau điều chỉnh là 19.110 triệu đồng.

Danh sách các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường công lập có học sinh bán trú bổ sung bộ thiết bị lớp 2, lớp 6 năm 2020: Số trường thụ hưởng giảm từ 53 xuống còn 36 trường; kinh phí giảm 2.217 triệu đồng; kinh phí sau điều chỉnh là 19.450 triệu đồng.

Điều chỉnh nội dung kinh phí “chuẩn bị đầu tư, giám sát đánh giá triển khai chương trình” trong Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/3/2019 thành “kinh phí tư vấn”. Kinh phí giảm 244 triệu đồng (từ 400 triệu đồng xuống 156 triệu đồng).

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung điều chỉnh trên để triển khai thực hiện theo quy định./.

Hồng Nhung