PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho dự án xây dựng đường trục chính giao thông nông thôn nội đồng vùng cam, quýt cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 24/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho dự án Xây dựng đường trục chính giao thông nông thôn nội đồng vùng cam, quýt cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 - 2020 từ nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), với số tiền 7.568 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn trong nước 5.541 triệu đồng, nguồn vốn nước ngoài 2.027 triệu đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kế hoạch vốn theo đúng quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

 

Mai Lan