PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 15/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông tin thời sự trong nước, quốc tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 196 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 8.600 đại biểu tham dự. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm tổ chức ở Hội trường tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Hội nghị đã được Tiến sĩ Bùi Xuân Việt - Giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin về tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Tiến sĩ Bùi Xuân Việt - Giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
làm báo cáo viên tại Hội nghị

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTNTC. Nội dung chính của tác phẩm gồm:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam gồm bài viết tổng quan của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá lại công tác PCTNTC ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “giặc nội xâm”.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc", tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Xuyên suốt các bài viết cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của Nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Đảng phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về PCTNTC; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác PCTNTC hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong Tác phẩm; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung Tác phẩm gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 20/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này và trở thành việc làm thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị Tác phẩm và những kết quả đạt được trong công tác PCTNTC, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu tích hợp các nội dung Tác phẩm vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công tác PCTNTC; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hiện nay, các Đảng bộ, tổ chức đảng đã và đang tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đánh giá, bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt và vượt còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp, nếu không có giải pháp cụ thể, quyết liệt sẽ không đạt được mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra qua 4 tháng đầu năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân các nguồn vốn đầu tư để sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ bước đầu triển khai thực hiện để tránh những sai phạm, tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, nuôi dưỡng nguồn thu để đảm bảo sự bền vững ngân sách. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Chuẩn bị tổng kết năm học 2022 - 2023; công tác tuyển sinh đầu cấp học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm, tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ngay từ cơ sở đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, địa phương./.

Hương Dịu