PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Chiều 14/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Sau khi tiếp nhận 41 hồ sơ của các chủ thể đăng ký tham gia bình chọn, Ban Giám khảo đã họp nhiều lần, chấm điểm độc lập theo các tiêu chí đã được Hội đồng bình chọn ban hành; thống nhất ý kiến đánh giá và đề xuất những vấn đề cần làm rõ trong hồ sơ của các sản phẩm. Căn cứ kết quả chấm điểm đánh giá, Ban Giám khảo đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đối với 20 sản phẩm/bộ sản phẩm; trình Hội đồng bình chọn xem xét, trình UBND tỉnh đăng ký 7 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng bình chọn đã xem xét các sản phẩm và cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Giám khảo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng đề nghị, xem xét lại tên một sản phẩm, xem xét tiêu chí về vùng liên kết và đề nghị Ban Giám khảo nêu rõ lý do lựa chọn 7 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia bình chọn khu vực phía Bắc (về quy mô sản xuất, thị trường sản phẩm…).

Đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Công Thương) thực hiện các nội dung tiếp theo để báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận. Đối với các sản phẩm đề nghị tham gia bình chọn cấp khu vực, sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để gửi tham gia bình chọn trong thời gian tới./.

Hương Lan