PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày 18/11/2020, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1864/SNV-TCBC&CCVC hướng dẫn các đơn vị bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông theo Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối tượng áp dụng theo Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT là viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tại Văn bản, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị việc áp dụng bảng lương, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và cách xếp lương. Đối với viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TTCP-VC ngày 02/6/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp khác nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập danh sách viên chức được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Sở Nội vụ xem xét, thẩm định cho ý kiến về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp.

Thành phần hồ sơ gồm: Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị; danh sách viên chức đang làm công nghệ thông tin đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; bản sao quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định nâng bậc lương gần nhất, bằng chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng (ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - nếu có)./.

Thanh Thuyên