PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2011-2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen thưởng tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án, ngày 13/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1365/HD-LĐTBXH hướng dẫn khen thưởng tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2011-2020.

Theo hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2011-2020. Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố: Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Bắc Kạn; có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc tham mưu tổ chức thực hiện Đề án. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh có nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền, tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học nghề.

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; Trong giai đoạn 2011-2020 phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, 01 bộ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (kèm theo danh sách, biểu tóm tắt thành tích 02 bản); Biên bản họp xét của cấp trình UBND tỉnh khen thưởng (02 bản); Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu 07 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ), liệt kê thành tích giai đoạn 2016-2020 (02 bản). Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước ngày 20/8/2020. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không có hồ sơ trình khen thưởng coi như không đề nghị khen thưởng./.

Căn cứ Hướng dẫn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc tổng kết và xem xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án, đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định tiêu chuẩn, thành tích của các tập thể, cá nhân; tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 30/8/2020. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng./.

Thanh Thuyên