PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2020 (tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và áp dụng hệ thống theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các tiêu chí cải cách hành chính của tỉnh, làm cơ sở chẩm điểm cải cách hành chính lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, áp dụng, đề xuất hành động khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; việc tuân thủ quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Qua đó, đánh giá thuận lợi, khó khăn, tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Về hình thức kiểm tra: Tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở 12 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và 04 UBND cấp xã; kiểm tra thông qua báo cáo kết quả, hồ sơ thực hiện đối với 128 đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thời gian kiểm tra: Trong tháng 10, 11 năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với chuyên gia đánh giá tiến hành việc kiểm tra theo Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Minh Huyền