PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ chín, năm 2022
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ chín, năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ đề Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ chín, năm 2022 là: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2022.

Mục đích của Kế hoạch là giúp trẻ em có cơ hội giao lưu, học tập và được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề liên quan đến chủ đề Diễn đàn, qua đó giúp các cơ quan chức năng đưa ra được những giải pháp thiết thực, hiệu quả để giải quyết tốt hơn những vấn đề mà các em quan tâm. Đồng thời bồi dưỡng, trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho trẻ em về bổn phận đối với bản thân và bổn phận đối với quê hương đất nước, từ đó tu dưỡng rèn luyện, trau dồi trí thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Thông qua Diễn đàn cũng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Minh Huyền