PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”
Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã chủ trì họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn” (Đề tài).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đề tài do Thạc sĩ Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm, được thực hiện từ tháng 3/2022 - 12/2023. Sau 21 tháng triển khai, Đề tài đã hoàn thành 5 nội dung và đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể, đã đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn; xây dựng nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở; xây dựng mô hình công tác tuyên giáo cơ sở và tổ chức được 3 hội thảo khoa học.

Tại buổi nghiệm thu, thành viên phản biện, thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan đánh giá, cơ quan chủ trì đã hoàn thành đầy đủ các dạng sản phẩm đề tài theo thuyết minh. Trong đó, Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát chính xác, trung thực, khoa học; Báo cáo thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở đánh giá được thực trạng một cách khách quan, tổng thể và bổ sung yêu cầu khoa học cần đạt; đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở; xây dựng được mô hình công tác tuyên giáo cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo sự phù hợp, khả thi với điều kiện thực tiễn; bài báo viết về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn chính xác, khoa học, đảm bảo chất lượng…

Sau khi trao đổi, thảo luận, Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn” được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Kết luận buổi nghiệm thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện Báo cáo, sản phẩm Đề tài theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ trong 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu; hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để thanh lý hợp đồng Đề tài; tiếp nhận kết quả, tổ chức triển khai, ứng dụng trong thực tiễn đối với kết quả của Đề tài.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, rà soát các nội dung chỉnh sửa của báo cáo tổng kết, sản phẩm Đề tài theo ý kiến kết luận của Hội đồng nghiệm thu; thực hiện các thủ tục công nhận kết quả, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng và bàn giao sản phẩm Đề tài đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; theo dõi việc ứng dụng, duy trì, nhân rộng hằng năm để báo cáo UBND tỉnh.

Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, trên cơ sở việc triển khai ứng dụng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp của Đề tài, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…/.

Thu Cúc