PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân bổ trên 92 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ban hành ngày 22/3/2023, UBND tỉnh phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ với tổng số tiền là 92.806,11 triệu đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, Chương trình năm 2022 với tổng kinh phí 12.971,11 triệu đồng, Chương trình năm 2023 với tổng kinh phí 79.835 triệu đồng.

Các đơn vị cấp tỉnh được giao dự toán bao gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và UBND 8 huyện, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được phân bổ và giao dự toán thực hiện thanh toán đúng đối tượng, định mức hỗ trợ, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước hỗ trợ. Rà soát, đánh giá các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn để đảm bảo các dự án thực hiện hiệu quả, đúng quy định./.

Mai Lan