PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết định bổ sung các nội dung về tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ đào tạo tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản lý chuỗi và thị trường; xây dựng mô hình khuyến nông đối với các dự án như: Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây nguyên liệu; Dự án liên kết sản xuất gắn tiêu thụ chè Shan tuyết; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn; Dự án chuỗi liên kết nuôi dê thương phẩm và Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến tiêu thụ chè hoa vàng.

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại quyết định này thực hiện theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Nông Cúc