PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn đợt 1 năm 2023 thuộc Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn”
Ngày 21/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn đợt 1 năm 2023 thuộc Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn thẩm định giá tài sản đối ứng của các doanh nghiệp được nhận tài trợ từ APIF

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Theo đơn giá cố định

20 ngày

2

Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý I năm 2023

Trọn gói

33 ngày

Ban Điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ./.

Bế Hiền