PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Bắc Kạn
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống cấp nước và vệ sinh các Trạm Y tế năm 2019-2020 thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình

Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020

 

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

60 ngày

Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền