PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể
Ngày 22/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Giám sát công tác khảo sát xây dựng

Nguồn vốn ngân sách trung ương

Tự thực hiện

 

 

 

2

Gói thầu số 05: Đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

90 ngày

4

Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần xây dựng)

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

15 ngày

5

Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định giá thiết bị

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

15 ngày

Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền