PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn đợt 4 năm 2022 thuộc Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn”
Ngày 5/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn đợt 4 năm 2022 thuộc Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn xây dựng hỗ trợ chuyển đổi từ Chương trình dự án tài chính vi mô sang Tổ chức tài chính vi mô

Vốn vay IFAD

ICS

(Lựa chọn trên cơ sở năng lực của nhóm tư vấn)

Tháng 12/2022

Trọn gói

90 ngày

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của nhà tài trợ./.

Bế Hiền