PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường được thực hện tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, thuộc Công ty TNHH SDTB.

Tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 3,7 ha, trong đó: Diện tích khu vực khai thác 1,5 ha; diện tích khu vực phụ trợ và tuyến đường vận tải 2,2 ha.

Thời gian hoạt động của Dự án: 6 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Công suất thiết kế 4.500 m3 cát, sỏi/năm; trong đó, công suất khai thác cát 2.526 m3/năm, công suất khai thác sỏi 1.974 m3/năm.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động triển khai xây dựng và vận hành của Dự án.

Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh, chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động và đóng cửa mỏ của Dự án phải được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định.

Cam kết tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, vận hành Dự án. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường và các hoạt động kinh tế dân sinh khác khu vực Dự án trong quá trình thi công xây dựng.

Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn lao động, cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành Dự án; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và các công trình khu vực Dự án.

Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường; số liệu quan trắc phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.

Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

Bế Hiền