PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ trì, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức 01 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2021-2023.

Đối với đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp tập trung và 01 lớp không tập trung; phối hợp với các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ngân sơn tổ chức 03 lớp không tập trung.

Đối với các lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021; Sở Nội vụ tổ chức 10 lớp bao gồm lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và công chức, viên chức quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng…

Tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021
Ảnh: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng thực thi công vụ và năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, từ đó từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn./.

Hương Lan