PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm phát triển ngành nghề nông thôn
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn đôn đốc các sở, ngành địa phương quan tâm thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 850/QĐ-UBND).

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu khôi phục, phát triển, công nhận tối thiểu 1 nghề truyền thống, 15 làng nghề, trong đó ít nhất có 2 làng nghề gắn với du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, mỗi huyện, thành phố xây dựng thực hiện ít nhất 2 dự án phát triển ngành nghề nông thôn theo từng ngành nghề, từng lĩnh vực bằng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình 30a.... Thực hiện hỗ trợ cơ sở ngành nghề, làng nghề xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại; hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện có ít nhất 1 điểm trưng bày sản phẩm ngành nghề của địa phương; mỗi phường, xã của thành phố Bắc Kạn ít nhất có 1 điểm trưng bày sản phẩm ngành nghề. Đến năm 2025, có ít nhất 100 sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đạt từ 3 sao trở lên tham gia thị trường, trong đó có ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao tham gia thị trường xuất khẩu. Tổ chức đào tạo lao động khoảng trên 1.500 người/năm (lao động cho các cơ sở ngành nghề nông thôn, lao động tại các làng nghề).

Để Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các sở, ngành chức năng (Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông…) và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Phân công cụ thể cán bộ đầu mối tham mưu và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về phát triển ngành nghề nông thôn tại các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Cụ thể hóa kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn theo chỉ đạo của tỉnh, triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn. Tập trung hỗ trợ và lồng ghép từ các chương trình, dự án để hình thành các làng nghề theo mục tiêu kế hoạch đề ra đảm bảo theo đúng tiêu chí quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, truyền nghề cho lạo động nông thôn, đặc biệt đối với các nghề truyền thống có nguy cơ mai một. Thực hiện tốt công tác phát triển ngành nghề gắn với du lịch, bảo vệ môi trường đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương quan tâm hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1542/HD-SNN ngày 11/8/2020./.

Bích Huệ