PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể gồm:

Quyết định số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 28/02/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cơ sở cai nghiện ma túy, Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Quyết định số 804/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp.

Theo đó, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành./.

Hương Lan