PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
Sở Nội vụ vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Trường hợp tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chưa bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì thực hiện điều chỉnh bảo đảm phù hợp; trong đó, tỷ lệ % được xác định trên tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Thực hiện điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định.

Về trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm:

Đối với cơ quan, tổ chức hành chính: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ và quy định phân cấp của tỉnh hiện hành.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ và quy định phân cấp của tỉnh hiện hành.

Các đơn vị hoàn thành việc rà soát, đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp có văn bản, hồ sơ gửi Sở Nội vụ (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công) trước ngày 20/6/2024 để xem xét thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định phân cấp./

Hương Lan