PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 20/5/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 927/SNV-TCBC&CCVC về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện các Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, tại Công văn Sở Nội vụ đã hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp đối với các cơ quan chuyên môn và tương đương; việc sắp xếp đối với UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện và một số đơn vị liên quan./. 

Thanh Thuyên