PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rì, Ba Bể; các xã An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Xuân La (Pác Nặm); Thượng Ân (Ngân Sơn); Sơn Thành (Na Rì) đề nghị tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020, HĐND tỉnh đã thông qua việc bổ sung 04 khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

(1) Khu vực cát sỏi Khuổi Nồng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;

(2) Khu vực đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm;

(3) Khu vực đá vôi Bản Slành - Nà Y, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn;

(4) Khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì.

Các khu vực khoáng sản được bổ sung vào quy hoạch khoáng sản nêu trên chỉ được phép hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của Luật Khoáng sản.

Các khu vực khác chưa được HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch khoáng sản bao gồm: Khu vực cát sỏi Phiêng Pẻn, xã An Thắng; các khu vực cát sỏi Kẹm Búng, Khuổi Lạn, Pác Cáp, khu vực đất sét Nà Phạ và đất san lấp Khuổi Viềng thuộc xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm; khu vực cát sỏi Bản Slành, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; các khu vực đá vôi Phja Cheng và Thôm Pằng thuộc xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1550/STNMT-KS ngày 28/7/2020 đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn, UBND các huyện và UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012, Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 29/5/2017.

Theo dõi, quản lý việc sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng (có tính chất phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản) nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; kết hợp làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; trục xuất các đối tượng di chuyển, sử dụng máy móc thiết bị đến các khu vực khoáng sản chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Quản lý đất đai chặt chẽ, không để các hộ gia đình chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng lợi dụng để thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Không cấp mới, không chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khu đất nằm trong diện tích thuộc quy hoạch khoáng sản đã được HĐND tỉnh thông qua.

Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết để phối hợp giải quyết./.

Bích Huệ