PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3879/UBND-NNTNMT ngày 20/6/2022 chỉ đạo một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Bắc Kạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tham mưu tổ chức việc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch.

Theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, UBND các huyện và thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện tốt việc rà soát quỹ đất đang quản lý, tập trung thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất có lợi thế phát sinh sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường, tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá; kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định pháp luật hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước..../.  

Nông Thị Cúc