PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư công
Trong những năm qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý hoạt động đầu tư công nhằm tránh thất thoát, tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm khi hoàn thành sẽ giúp đồng bào
người Mông yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế 

Từ năm 2016 - 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 12.714.455 triệu đồng, trong đó Bắc Kạn ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp, đối ứng các dự án ODA... Đối với các dự án khởi công mới, tỉnh ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án được nâng lên. Từ năm 2016 - 2022, tỉnh đã triển khai thực hiện 609 dự án. Trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định và các sở chuyên ngành tổ chức khảo sát thực tế, thẩm định, kiểm soát chặt chẽ quy mô và tổng mức đầu tư các dự án, đảm bảo phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, việc lập dự án, thiết kế, dự toán được quan tâm chỉ đạo nên chất lượng hồ sơ có bước chuyển biến tích cực. Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán được các cơ quan thẩm định kiểm soát chặt chẽ, chất lượng thẩm định được đảm bảo. Trong 5 năm, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức thẩm định 3.200 công trình, giá trị dự toán sau thẩm định cắt giảm 400 tỷ đồng (tương ứng khoảng 3,6%), góp phần tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được triển khai thực hiện nghiêm. Trong đó, tiết kiệm thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu, thông qua cạnh tranh giá dự thầu không tính chi phí dự phòng yếu tố trượt giá đối với gói thầu có thời gian thi công dưới 6 tháng, tổng giá trị tiết kiệm được là 59.764 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu được quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, giúp nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến tổ chức đấu thầu. Các nhà thầu được lựa chọn đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác đấu thầu qua mạng được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư trên địa bàn, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng có xu hướng tăng mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công.

Song song với công tác đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng đã tăng cường kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Trong 5 năm qua, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa vào sử dụng 965 công trình và kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra đột xuất hơn 1.200 lượt đối với hơn 1.000 công trình trên địa bàn tỉnh. Các công trình được kiểm tra cơ bản đảm bảo chất lượng và đều được chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng, không có sự cố về chất lượng công trình.

Ngoài ra, công tác quản lý chi phí đầu tư được quản lý chặt chẽ. Ngoài việc siết chặt các khoản mục chi phí đầu tư, giá vật liệu trong quá trình thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng, sử dụng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh; tổ chức kiểm tra, khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hằng quý, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Việc quản lý tốt công tác đầu tư công đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hương Lan