PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2020
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó xác định việc tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo từ năm học 2013-2014. Trong 5 năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 8.406 lớp, hội nghị tuyên truyền có nội dung về phòng, chống tham nhũng với tổng số 301.464 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham dự; phát hành 22.353 tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến.

Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng; các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đã ban hành 268 văn bản chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn… Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, đã có 339 tổ chức, đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện công khai minh bạch.

Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định; tăng cường việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong 5 năm, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 419 văn bản; sửa đổi, bổ sung 71 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 83 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy chế văn hóa nơi công sở; đưa nội dung thực hiện “Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp” vào việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý hằng năm. Trong 5 năm, đã có 154 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 22 người.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP để phòng ngừa tham nhũng. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong danh mục định kỳ phải chuyển đổi theo quy định. Kết quả trong 5 năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 963 cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP  ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Kết quả hằng năm, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức triển khai minh bạch tài sản, thu nhập đã thực hiện đạt 100%.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, cơ quan điều tra của Công an tỉnh đã phát hiện, tiếp nhận, điều tra giải quyết 10 vụ việc xác định thiệt hại 2.587,771 triệu đồng và thu hồi cho Nhà nước số tiền 2.520,345 triệu đồng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 07 vụ/08 bị can; đình chỉ 01 vụ án/01 bị can; đang điều tra 02 vụ chưa có bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết 07 vụ việc có liên quan đến tham nhũng, đã thu hồi 2.566,404 triệu đồng/2.633,404 triệu đồng tiền thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý, giải quyết 11 vụ/19 bị cáo thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, trong đó thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 09 vụ/16 bị cáo; thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 02 vụ/03 bị cáo.

Trong 5 năm, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 115 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị khắc phục theo quy định./.

Thanh Thuyên