PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thống nhất về mốc thời gian để xem xét điều kiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng bộ triển khai thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tính đến nay, các địa phương đã thực hiện chi trả hỗ trợ xong cho 4 nhóm đối tượng: Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo; cận nghèo với tổng số 111.921 người, tổng số tiền đã hỗ trợ là 92.008.000.000 đồng.

Đối với các nhóm đối tượng lao động còn lại ( lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương ), đến nay, các huyện, thành phố vẫn đang khẩn trương rà soát, thẩm định. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại các địa phương phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất được cách giải quyết, cụ thể là về mốc thời gian để xem xét điều kiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh bị tạm đình chỉ, thời gian mất việc làm của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhanh chóng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 1472/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 28/7/2020 thống nhất về mốc thời gian để xem xét, hỗ trợ; cụ thể:

Mốc thời gian để xem xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị tạm đình chỉ tại Điểm b, Mục 1, Phần IV, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh được xem xét tính mốc ngừng việc kể từ ngày 01/4/2020 ( theo Khoản 2, Điều 3, Chương II, Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điểm c, Khoản 2, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ).

Mốc thời gian để xem xét hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm tại Điểm b, Mục 2, Phần VI, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh, được xem xét tính mốc thời gian mất việc làm kể từ ngày 01/4/2020 ( những người có thời gian mất việc từ đủ 15 ngày trở lên/01 tháng thì được tính làm tròn để hưởng mức hỗ trợ 01 tháng; thời gian mất việc làm dưới 15 ngày thì không được xem xét hỗ trợ ); thời gian xem xét hỗ trợ tính theo tháng, nhưng không quá 03 tháng, kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020./.

Bích Huệ