PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1694/UBND-NCPC ngày 23/3/2023 về việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn:

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 7/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 8/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023).

Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để triển khai công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành; tổ chức thực hiện kế hoạch hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và gửi báo cáo kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, tham vấn ý kiến, nhất là các ý kiến của các chuyên gia, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; tăng cường sự phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; thực hiện công tác truyền thông theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cơ quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh (bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính) trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định để bảo đảm nguyên tắc “kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính”. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ).

Khẩn trương tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản quy định chi tiết nội dung được luật giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

Hà Lựu