PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó tổ chức rà soát các phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân liên quan chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ.


Hồ chứa nước Khuổi Khe (Kim Lư, Na Rì)

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị khai thác hồ chứa nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá, lập danh mục công trình thủy lợi, đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp; xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa nâng cấp theo quy định, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục ngay các công trình, hạng mục công trình bị hư hỏng trước mùa mưa, lũ để tránh xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du đập.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu; báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, trong đó lưu ý xây dựng phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, bản đồ ngập lụt hạ du đập, kiểm định an toàn đập, bảo trì, quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng,…; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng, bảo đảm ứng phó ngay khi có sự cố xảy ra, bảo đảm thực hiện việc xử lý sự cố công trình theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, mực nước trên các sông, suối, hồ chứa để chủ động có phương án vận hành, điều tiết hồ chứa nước đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm gây mất an toàn công trình thủy lợi; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình thủy lợi.

Đối với các công trình đang thi công, tổ chức kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong giai đoạn thi công./.

BH